ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกมลภัทร แซ่ย้วน
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานเวชระเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม :