ชื่อ - นามสกุล :นางสาวผกาพร แพ่งรักษ์
ตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลอง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม :