ชื่อ - นามสกุล :นายเสงี่ยม วรภูมิ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม :