ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพียงจันทร์ ใจกลาง
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม :