ชื่อ - นามสกุล :นางสุจิรา รัตนพันธ์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานห้องคลอด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานเรื้อรัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานเวรเปล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานจ่ายกลาง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หน้าที่ในกลุ่ม :