ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจารุณี ทองหวั่น
ตำแหน่ง :เภสัชกรปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานเภสัชกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :