ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต. ธีระยุทธ์ สาเรศ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :60 ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :
Email :gogo_bc11@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการคอมพิวเตอร์