ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรุณทิพย์ พรหมกุล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :60 ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0819569525
Email :anggy2007_@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการ