ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัญญาลักษณ์ พาหา
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :60 ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0952573233
Email :kanyalukpam@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการคอมพิวเตอร์