ชื่อ - นามสกุล :นายจิตติกร ผลแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยนอก
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานเภสัชกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานกายภาพบำบัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานแพทย์แผนไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานห้องคลอด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานเรื้อรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานยานยนตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานทำความสะอาด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานเวรเปล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานจิตเวช
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานเวชระเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานจ่ายกลาง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : งานซักฟอก
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : คลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม
กลุ่ม / แผนก : โภชนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม