[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลพนม ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณ ::
เมนูหลัก
Weblink

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก และส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

ชุมชน HOSxP

ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 127 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
โดย : treepam
เข้าชม : 108
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลพนมจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
                   ๑. รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
                             ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัคร - -
                             ๑.2 ประเภทพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัคร - -
๑.3 ประเภทพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัคร - -
 
1.4 ประเภทพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นางอารีรัตน์ บานกระจาย
2 นางวิรัลพัชร บุตรรอด
 
                   อนึ่งการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจากโรงพยาบาลพนมแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ถึงลำดับที่จะแต่งตั้ง หรือพิจารณาให้ออกจากการปฏิบัติราชการในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว
                    ๒. กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                          ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ สถานที่
-ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สอบวันที่
20 สิงหาคม 2563
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- ภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)และปฎิบัติ
ห้องประชุมใหญ่
โรงพยาบาลพนม
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ห้องประชุมชั้น๒ โรงพยาบาลพนม
๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
                        ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการเลือกสรรอย่างเคร่งครัด ดังนี้
                        ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปกกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
                        ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                        ๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
                        ๓.๔ ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ ปากกาน้ำเงิน หรือปากกาดำ หรือน้ำยาลบคำผิดเป็นต้น
                        ๓.๕ ให้ไปถึง สถานที่ประเมินสมรรถนะ(สอบ) ก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
                        ๓.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาที่เริ่มสอบในตารางสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
                        ๓.๗ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในห้องสอบ
                        ๓.๘ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
                        ๓.๙ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องผู้นั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดไว้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
                        ๓.๑๐ ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะออกจากห้องสอบก่อน ๓๐ นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบในตารางสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
                        ๓.๑๑ ห้ามนำตำรา หนังสือ หรือเอกสารอื่นใด เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องคำนวณทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
                        ๓.๑๒ เมื่ออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอื่น หรือบุคคลภายนอก และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบเท่านั้น
                        3.13 ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่สมัคร และเลขที่ประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
                        3.14 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงออกจากห้องสอบได้
                        3.15 แบบทดสอบ ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะจะนำออกจากห้องสออบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
                        3.16 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งให้หยุดทำจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมกาสอบได้อนุญาตแล้ว
                        3.17 เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จแล้ว จะต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินสรรถนะคนอื่น และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินสมรรถนะอยู่
                        3.18 หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้สอบถามจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
                        3.19 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
                        3.20 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
                        3.21 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหรือเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน หรือไม่ให้ผ่านการเลือกสรรหรือไม่มีสิทธิประเมินสมรรถนะต่อไปก็ได้

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ผ่านเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 26/ส.ค./2563
      ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 26/ส.ค./2563
      ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 19/ส.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 18/ส.ค./2563
      ประกาศโรงพยาบาลพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา 14/ส.ค./2563