[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลพนม ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณ ::
เมนูหลัก
Weblink

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก และส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

ชุมชน HOSxP

ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 116 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา
โดย : treepam
เข้าชม : 590
อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

  1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑. พนักงานจ้างเหมา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับโรงพยาบาลพนม ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่งใดต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่คณะกรรมการโรงพยาบาลพนม กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้)
 
 
 
๓.การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น๒ โรงพยาบาลพนม อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพนม โทร ๐ 7739 9084 ต่อ 103 หรือดูรายละเอียดได้ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนม ทางเว็บไซด์www.phanomhospital.com และ facebookโรงพยาบาลพนม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      7 กิจกรรมสุขใจ ต้านภัยโควิด-19 18/เม.ย./2563
      EB7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลัก 13/มี.ค./2563
      EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหลัก 13/มี.ค./2563
      EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมดำเนินการ 13/มี.ค./2563
      EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี 13/มี.ค./2563